Automobilio degiojo mišinio sudėtis

Su mumis pasidalino savo mintimis automobilių supirkėjai iš Panevėžio. Kokios šiais laikais degios sudėtis, kaip tai įtakoja automobilių darbą.

Degiojo mišinio sudėtis 

Darbo procesas karbiuratorinio variklio cilindruose labai trumpas: alkūniniam velenui sukantis 2000 min-1 dažniu, kiekvienas taktas cilindre užtrunka 0,015 s. Skysti degalai dega palyginti iš lėto, o cilindre jie turi sudegti ,greičiau, negu jvyksta vienas taktas. 25-30 m/s greičiu gali degti tik smulkiais laš,eliais suskaidyti ir paversti garais degalai. Todėl degalai išpurš­kiami, išgarinami ir, kad greitai sudegtų, gerai sumaišomi su rei­kiamu kiekiu oro.

Degalai visiškai sudega tik tada, kai ore, su kuriuo jie sumaišo­mi, yra ,pakankamai deguonies. Kai oro trūksta, sudega ne visi de­galai, o kai jo per daug— degalai sudega visi, bet panaudojamas ne visas oro deguonis.

1 kg benzino sudeginti reikia apie 15 k,g oro. Tokios sudėties benzino ir oro mišinys vadinamas normaliu. Tačiau, išlaikant ben­zino ir oro santykj 1 : 15, sude;ga ne visas benzinas — dalis jo pra­randama.

Pasak automobilių supirkėjų benzinas visiškai sudega, kai jo ir oro santykis 1 : 17 arba 1 : 18. Toks mišinys vadinamas paliesintu. Dėl oro pertekliaus yra ma­žesnė tokio mišinio degimo šiluma, mažesnis degimo greitis ir va­riklio galia.

Variklio galia esti didžiausia, kai yra didžiausias degimo ,greitis, t. y. kai benzino ir oro santykis mišinyje 1 : 13. Toks mišinys vadi­namas pariebintu. Tada sudega ne visas mišinio bėnzinas, variklis dirba ne taip ekonomiškai, bet pasiekia didžiausią galią. Tokio pariebinto mišinio galima rasti Panevėžyje. Panavėžio vairuotojai tokį mišinį labai pamėgo

Benzino oro tankis

Kai benzino ir oro santykis mažesnis kaip 1 : 13, labai sumažėja de,gimo greitis, variklio ekonomiškumas ir galia. Tokios sudėties degusis mišinys vadinamas riebiu. Benzino ir oro santykj mišinyje padarius didesnj kaip 1 : 18, labai sumažėja degimo ,greitis, variklio galia ir jis dirba neekonomiškai. Tokios sudėties mišinys vadinamas liesu., Mišinys, kuriame 1 kg benzino tenka mažiau kaip 6 kg arba daugiau kai,p 20 kg oro, cilindruose nedega.

Skiriami penki svarbiausi variklio darbo režimai: šalto variklio paleidimas, tuščioji eiga (mažas alkūninio veleno sukimosi dažnis), variklio apkrova vidutinė, variklio apkrova didžiausia, stai,giai di­dinama apkrova arba alkūninio veleno sukimosi dažnis. Pasikeitus darbo režimui, turi pasikeisti ir sudaromo degiojo mišinio sudėtis.

Nepalankiausios sąlygos mišiniui sudaryti esti paleidžiant šaltą variklis šaltas, didžioji dalis benzino gary susikondensuoja ant cilindry sienelių ir siurbimo vamzdyje, nedidelis oro ;greitis, nes alkūninis velenas suka,si mažu dažniu. Kad šaltas variklis pradėtų dirbti, mišinys turi būti. riebus, nes reikia kompensuoti tą dalj ben­zino garų, kurie susikondensuoja ant šalty cilindrų sienelių.

Alkūniniam velenui sukantis mažu dažniu tuščigia eiga, cilind­ruose lieka daug neišstumtų Taigi j cilindrus turi būti tie­kiama nedaug, bet pariebinto mišinio.

Kai apkrova vidutinė, variklis veikia ne visa galia, todėl taupomi degalai ir j cilindrus tiekiamas paliesintas mišinys, t. y. mišinys, kurio sude,ga visas benzinas.

Automobilių supirkimas Panevėžyje

Patiko? Pasidalink

Kada reikia susirūpinti automobilių – variklio matinimo sistema netinkama

Variklio matinimo sistema

Automobiliniam benzinui gauti dažniausiai taikomas terminis ar­ba katalizinis krekingas. Terminiam krekingui sudaromas aukštas slė,gis (4-5 MPa) ir naftos produktai jkaitinami iki 500-6001cC temperatūros; taikant katalizinj krekingą, 4slėgis sumažinamas iki 0,15 MPa. Skylant naftos produktams, gaunamas krekingo benzinas. Jo išei,ga siekia iki 70% pagrindinės žaliavos kiekio.

Kad normaliai degtų variklio cilindruose ir variklis pasiekty rei­kiamą galią, benzinui būtinos tam tikros savybės. Svarbiausios ben­zino savybės yra tankis, specifinė de,gimo šiluma, garumas ir ipo­linkis detonuoti. Be to, benzinas neturi skatinti metalo korozijos ir turi ilgai ištaikyti savo savybes.

Tankiu vadinama ,gramais išreikšta medžiagos 1 cm3 masė. Au­tomobilinių benzing tankis 0,70-0,76 ,g/cm3 (kai temperatūra 20°C).

Specifine degimo šiluma vadinama šiluma, gaunama visiškai su­degus 1 kg degaltį. Automobilinių benzinų specifinė degimo šiluma 44 100-46 200 kJ/kg.

Garumas yra viena iš svarbiausių ,benzino savybiy. Kuo didesnis benzino garumas, tuo lengviau pateidžiamas šaltas variklis, mažiau kondensuojasi benzino ,garai variklio cilindruose, todėl mažiau pra­skiedžiama alyva.

Degalų savybė detonuoti. Variklio cilindruose darbinis mišinys paprastai dega 25-30 m/s greičiu, ir slėgis cilindre didėja ,pataips­niui.

Vartojant prastesnj benziną, perkaitus varikliui arba nustačius per ankstyvą uždegimo momentą, dalies mišinio degimo ,greitis padidėja iki 2000 m/s. Toks degimas, susidarant smūginei bangai, vadinamas detonacija. Taip de,gant darbiniam mišiniui, slėgis tam tikroje cilindro dalyje smarkiai padidėja, girdėti bildesiai, suma­žėja variklio galia, iš slopintuvo eina juodi dūmai. Nuo detonacijos daugiauisia nukenčia alkūninio mechanizmo detalės: gali suirti guo­litį ir kai kurios detalės.

Benzinas ir oktaninis skaičius

Degalų savybė detonuoti sąlygiškai nusakoma oktaniniu skaičiu­mi. Kuo didesnis benzino oktaninis ,skaičius, tuo mažiau jis deto­nuoja. Autbmobilinių benzing oktaninis skaičius būna 66-98. Di­desnio oktaninio skaičiaus benzinas vartojamas aukštesnio suslėgi­mo laipsnio varikliams.

Benzino antidetonacinės savybės pagerinamos antidetonatoriais. Vienas iš dažniausiai vartojamų Šiauliuose antidetonatorių yra etilo skystis. I 1 1 benzino ,pilama iki 1 cm3 etilo skysčio. Kadan,gi etilo skystis yra nuodin,gas, tai nuodingas ir etilintas benzinas. Norint etilintą benziną atskirti nuo neetilinto, etilintas benzinas nudažomas rau­donai oranžine arba mėlynai žalia spalva.

Etilo skystis gerai tirpsta, yra lakus ir skverbiasi pro odą, todėl gali patekti žmo,gaus organizmą ir jj apnuodyti. Todėl griežtai draudžiama etilihtą benziną įsiurbti į žarnelę burna, juo plauti ran­kas ir drabužius, burna prapūsti maitinimo sistemos detales ir vamz­delius. Užpildydamas baką etilintu benzinu, vairuotojas turi steng­tis nejkvėpti jo garų.

Išardyto etilintu benzinu dirbusio variklio detalės keletui va­landų pamerkiamos į žibalo vonią. Odą, ant kurios pateko etilinto benzino, reikia tuojau pat nuplauti žibalu, paskui — karštu vande­niu ir muilu. Drabužius, kuriais buvo vilki.ma dirbant su etilintu benzinu, draudžiama dėvėti namuose. Laikantis visų nurodytų at­sargumo priemonių, benzinas dirbančiam nepakenkia.

Kartais degalų detonacinis degimas neskiriamas nuo savaiminio įsiliepsnojimo arba Isiliepsnojimo dėl aukštos temperatūros. Šiauliuose dar­binis mišinys ,gali įsiliepSnoti anksčiau, negu jj padegs kibirkštis, perkaitus varikliui, taip pat nuo jkaitusių nuodegų arba žvakės elek­trodų. Ir pirrnu, ir antru atveju mišinys dega normaliu greičiu. Jeigu išjungtas variklis dar trumpai dirba, vachnasi, jo cilindruose savai­me įsiliepsnoja darbinis mišinys. Varikliams 3M3-53-12 ir 3HJI-130 vartojamas igeltonos spalvos benzinas A-76.

Šiais visais pastebėjimais pasidalino draugai – automobilių supirkimas Alytuje. Jie puikiai dirba Alytaus apylenkėse.

Patiko? Pasidalink

Variklio karterio vėdinimas – viena iš supirkimo priežasčių

Mes – automobilių supirkėjai Alytuje pastebėjom, kad dažnas atejis būna kodėl automobilį nori parduoti, tai variklio karteris. Dažnai pasitaiko, kad karterį pramušą, o važiuoti reikia. Taisymas šiaip nėra brangus, bet jai automobilis senas tai dažnai automobilių supirkėjai ji nuperka, o vairuotojas nedvejoja ir nori kuo greičiau atsikratyti.

Taigi pradėkime nuo mini aprašymo apie kylančias problemas:

Variklio karteris

Pro tarpelius tarp cilindrų isienelitį ir stūmoklių žiedų į dirbančio variklio karterj patenka degalų gary ir Susikondensavę degalų igarai praskiedžia alyvą. Be to, alyvos kokybę labai prastina deginiai, nės juose visada būna van­dens ,garų ir sieros junginių. į karterj prasiveržiantiems degaly garams ir deginiams pašalinti įrengta karterio vėdinimo sistema.

karteris – viena iš supirkimo priežasčių

Variklio 314,T1-130 karteris vėdinamas priverstinai (32 pav.). Svarus oras variklio karterj patenka pro oro filtrą, jtaisytą ant aly­vos jpylimo atvamzdžio. Iš atvamzdžio oras eina j skirstomųjų krumpliaračių dėžutę ir variklio karterj. Oras išsiurbiamas pro gaudytuvą — jame atskiriamos alyvos dalelės. Paskui pro vožtuvą ir vamzdelį oras įsiurbiamas į centrinę siurbimo vamzdžio dalį.

Kai, varikliui dirbant, droselinė sklendė yra priverta, siurbimo vamzdyje isusidaro didelis praretinimas, todėl vožtuvas pakyla, vir­šutinė laiptuota jo“ dalis leina atvamzdžio skylę, sumažindama kanalo tekamąjj iskerspjūvį. Tai padaryta tam, kad būtų mažiau įsiurbiama pašalinio oro ir variklis galėtų, stabiliai dirbti tuščiąja eiga. Droselinę sklendę atidarius iki ,galo, praretinimas siurbimo vamzdyje sumažėja, ir vožtuvas, veikiamas savo sunkio jėgos, nusi­leidžia, atidarydamas visą kanalo skerspjūvi.

Karbiuratorinio variklio degusis mišinys

Benzinas. Nagrinėjamųjų karbiuratortnių variklių degalai yra benzinas. Tai garūs skysti degalai, gaunami iš naftos. Taikomi du jo gavimo būdai: tiesioginė distiliacija ir krekingas. Tiesio,ginė dis­tiliacija tai naftos kaitinimas ir jos gary kondensavimas specia­lioje kolonoje — rektifikatoriuje. Lengviausia naftos frakcija — ben­zinaš išsiskiria iš naftos, įkaitintos iki 195 °C temperatūros. Gau­tas benzinas sudaro 15% distiliuojamos naftos kiekio. Variklio 3M3-53-12 vėdinimo sistema uždaroji. Dujoms išsiurbti panaudojamas praretinimas siurbimo vamzdyje ir oro filtre. Kai variklio apkrova vidutinė, dujos iš karterio išsiurbiamos į siurbimo vamzdį, apkrovai padidėjus iki didžiausios,— į oro filtrą ir j siur­bimo vamzdį.

Automobilio KaMA3 variklio karterio vėdinimo sistema atviro­ji — dujos neišsiurbiamos. Iš karterio dujos eina pro specialtį al­suoklį — gaudytuvą, itaisytą ant smagračio karterio. Šiame, gaudy­tuve iš karterio dujų atskiriami alyvos lašeliai.

Šaltinis: automobiliu supirkimas Alytuje

Patiko? Pasidalink