Automobilio variklis ir supirkimas

Ką bendro turi variklis ir supirkimas? Labai paprastai dažnas atvejis Kaune, automobilių superka su variklio defektu. Kalbinti automobilių supirkėjai Kaune, paminėjo, tai dažniausiai pasitaikantis atvejis kai automobilis turi variklio defektų. Taigi pašnekėsime apie variklį ir jo sudedamasias dalis.

Variklio stūmokliai

Nagrinėjamųjų variklių stū­mokliai turi po vieną tepalinį žiedą. Tepalinj žitdą sudaro keturi elementai — du ploni plieniniai jpjautiniai žiedai ir du gofruoti plieniniai plėtimosi žiedai (ašinis ir radialinis).

Variklio tepalinis žiedas yra dėžutės formos skerspjūvio ir turi spyruoklinį plėtimosi žiedą. Uždėtų ant stūmoklio žiedų sandūros turi būti nukreiptos j jvairias puses.

Pirštu stūmoklis šarnyriš­kai sujungtas su viršutine švaistiklio galvute. Pirštas — tai tuščiaviduris strypas. Jo išorinis tojo dažnio srove.

Nagrinėjamųjų variklių pirštai „laisvieji“, t. y. jie ,gali laisvai sukiotis ir viršutinėje švaistiklio ,galvutėje, ir stūmoklio prielajose, todėl tolygiau dyla. Kad, išlindęs iš prielajos, ,pirštas nesuraižyttį cilindrų vidinio ,paviršia,us, prielajų išteki.ntuose grioveliuose jstatyti piršto ašinį poslinkj ribojantys fiksavimo žiedai.

Švaistiklis ir alkūnė

Švaistiklis jungia alkūninj veleną su stūmokliu. Slėgis, veikiantis stūmoklį per darbo eigą, švaistikliu perduodamas alkūniniam vele­nui. Per pagalbinius taktus (įsiurbimo, suslėgimo ir išmetimo) al­kūninis velenas per švaistiklj verčia slankioti stūmoklį.

Švaistiklį (8 pav.) sudaro dvitėjinio profilio ,plieninis strypas, viršutinė neišardoma ir apatinė išardoma galvutė. Viršutinėje įtai­sytas stūmoklio pirštas, o apatinė ,pritvirtinta prie alkūninio veleno švaistiklinio kakliuko.

Trinčiai sumažinti j viršutinę švaistiklio ,galvutę jpresuota bron­zinė arba bimetalinė su bronzos sluoksneliu jvorė, o į apatinę dviejų dalių galvutę istatyti plonasieniai jdėklai, pagaminti iš ,plieninės juostos. Vidinis jdėklų paviršius padengtas plonu antifrikcinio lydi­nio sluoksneliu (3M3-53-12 ir 3HJI-130 — daugiaalavio aliuminio lydinio, KamA3-740 trisluoksne danga, kurios darbinis sluoksne­lis — iš švininės branzos). Abi a,patinės švaistiklio galvutės dalys suveržtos dviem varžtais ir veržlėmis. Kad neatsisuktų, veržlės už­fiksuotos. Variklyje 3HJI-130 po veržlėmis padėtos specialios po­veržlės. Veržlės užveržiamos 80-90 N • m momentu. Variklio 3M3-53-12 švaistiklių veržlės užveržiamos 68-75 N • m momentu. Joms atsisukti neleidžia specialios štampuotos veržlės.

Stūmoklių žiedai ir kompresiniai žiedai

Stūmoklių žiedai skirstomi j kompresinius ir tepalinius. Kompresiniai žiedai sandarina stūmokli cilindre ir trukdo dujoms iš ci­lindro prasiveržti į karterį. Tepaliniai žiedai nubraukia alyvos per­teklių nuo cilindry sienelių ir ne,praleidžia jos degimo kamerą. Ketiniai ir plieniniai žiedai yra įpjautiniai (su sandūra) (žr. 7 pav.).

Įstatant ištūmoklį cilindrą, stūmoklio žiedas suspaudžiamas; išsitiesdamas žiedas sandariai pri,glunda prie cilindro sienelitl. Žie­dai nusklembti, todėl cilindre išsitiesdami šiek tiek persikreipia ir greičiau prisitrina prie cilindro. Nagrinėjamųjų variklig stūmokliai žiedų turi nevienodai. Variklio 3HJI-130 stūmoklis turi tris kompresinius žiedus; dviejų viršutinių žiedų ,paviršiai, priglundantys prie .cilindro sienelių, chromuoti. Variklių 3M3-53-12 ir KaMA3-740 stūmokliai turi po du kompresinius žiedus. Variklio KaMA3-740 apatinio kompresinio žiedo dar­binis paviršius ,padengtas molibdenu.

Tema: automobilių supirkimas Kaune

Patiko? Pasidalink

Dar keli rankenos apsukimai, kol cilindruose žybtels laukiama kibirkštis

Dar keli rankenos apsukimai, kol cilindruose žybtels lau­kiama kibirkštis. Dabar automobilių supirkėjas Alytuje vėl manipuliuoja čiaupeliais. Jeigu variklis dirba trūkčiodamas, sraigfu reikia sureguliuoti degaus mišinio pada­vimą. Jeigu variklis visai neužsiveda (taip pasitaikydavo labai dažnai), tenka išsukti uždegimo žvakę, ją nuplauti ir išdžiovinti, o iš karbiuratoriaus išpilti degalus, kuri4 prisirinko nesėkmingai bandant paleisti variklj.

Valio Variklis jau veikia. Galima važiuoti.

Automobilistas / automobilių supirkėjas užsiropščia ant pasostės. Toliau jo veiksmai panašūs j vairuojančio šiuolaikinj automobili, tik jėg4 reikia dešimteriopai daugiau. Be to, be dabartini4 svirči4 ir pedaI4, prie vairo dar buvo jtaisytos degal4 padavimo ir uždegimo rankenėlės, siurblys degalams pumpuoti j karbiura­tori4. Pridursime, kad benziną pirkdavo… vaistinėse (kaip panašu j Vienos vežiko bėdas) ir kad keliai daugiausia buvo negrjsti, su stačiomis jkalnėmis. Dėl nepakankamo variklio galingumo sunkiuose kelio ruožuose keleiviams ir vairuotojui tekdavo išlipti iš mašinos, eiti šalia,,0 kartais net ją stumti.

Sitaip keliaudavo automobiliu XIX amžiaus pabaigoje. Galiu prisiekti, kad buvo kaip tik taip.

Reikalas tas, kad kartą tuoj po karo instifufas, kuriame aš dirbau, gavo siuntinj, o tame siunfinyje — automobilis. Lydraštyje rašoma:

„Nenusfebkite, kai geležinkelio plafforma afkeliaus nejprasfas krovinys. Mūs4 gamyklai afifeko frofėjiniai vokiečiy firmos „Stio­ver“ („Stoewer“) jrengimai. Drauge su sfakiėmis gavome ir ar­chyvus, jų tarpe fikrą, patj seniausią, dar praėjusio šimfmečio, tos markės aufomoblij. Mums jo nereikia, neturime kur fodėl nutarėme dovanofi jūsg instituto muziejui“.

Mechanikai  ir automobilių supirkėjai kelis žiemos mėnesius nagrinėjo mašinos „gelmes“

Mechanikai arba automobilių supirkėjai kelis žiemos mėnesius nagrinėjo mašinos „gelmes“, o aš — jnikau j specialią literatūrą (tada ir buvo rasta 1899 metais pagamintos maši­nos instrukcija. Deja, konstruktoriaus pavardės nustatyti nepavyko. Aišku viena, kad nei firmos įkūrėjas Bernardas Stioveris, nei jo sūnus, komercinis firmos direktorius, nebuvo konstruktoriai. Taip pat žinoma, kad „Stioverio“ firmoje dirbo rus4 konstruktorius Borisas Luckis, pirmojo rusiško sunkveži­mio kūrėjas, kurio carinė vyriausybė neparėmė). Vasarą mašina apsuko ratą instituto kieme.

Taip atsirado galimybė savo akimis pamatyti, pačiupinėti ir išbandyti pusės amžiaus (dabar aštuoniasdešimt vieneri4 met4) senumo tikrą auto­mobilj.

„Stioveris“ priklauso automobiliams, kuri4 variklis užpakalyje, paslėptas po sėdyne. Tai palyginti trumpa ir manevringa mašina, bet aukšta, nors vie­nintelis jos vi3riklio cilindras jtaisytas horizontaliai. Kartais automobiliui tyčia suteikdavo paprastą arkli4 ekipažo išvaizdą, siekiant naujovę apsaugoti nuo persekiojimo. O tie persekiojimai automobilist4 gyvenimą nuodijo ne ma­žiau, negu techniniai mašin4 trūkumai.

Koks buvo priešiškumo mašinai šaltinis? Vis9 pirma automobilio priešinin­kai buvo kit4, jau išsivysčiusiy, transporto rūši4 savininkai: vežim4 gamybos pramonininkai ir geležinkeli4 savininkai, ekipaž4 ir dvirači4 fabrikantai, pre­kiaufojai arkliais ir šienu. Neatsitiko ir bažnyčios tarnai, ir „tvarkos saugo­tojai“— valdininkai, policija. Automobilis buvo dar vienas mokslo (ne dievo).

Patiko? Pasidalink