Dar keli rankenos apsukimai, kol cilindruose žybtels laukiama kibirkštis

Dar keli rankenos apsukimai, kol cilindruose žybtels lau­kiama kibirkštis. Dabar automobilių supirkėjas Alytuje vėl manipuliuoja čiaupeliais. Jeigu variklis dirba trūkčiodamas, sraigfu reikia sureguliuoti degaus mišinio pada­vimą. Jeigu variklis visai neužsiveda (taip pasitaikydavo labai dažnai), tenka išsukti uždegimo žvakę, ją nuplauti ir išdžiovinti, o iš karbiuratoriaus išpilti degalus, kuri4 prisirinko nesėkmingai bandant paleisti variklj.

Valio Variklis jau veikia. Galima važiuoti.

Automobilistas / automobilių supirkėjas užsiropščia ant pasostės. Toliau jo veiksmai panašūs j vairuojančio šiuolaikinj automobili, tik jėg4 reikia dešimteriopai daugiau. Be to, be dabartini4 svirči4 ir pedaI4, prie vairo dar buvo jtaisytos degal4 padavimo ir uždegimo rankenėlės, siurblys degalams pumpuoti j karbiura­tori4. Pridursime, kad benziną pirkdavo… vaistinėse (kaip panašu j Vienos vežiko bėdas) ir kad keliai daugiausia buvo negrjsti, su stačiomis jkalnėmis. Dėl nepakankamo variklio galingumo sunkiuose kelio ruožuose keleiviams ir vairuotojui tekdavo išlipti iš mašinos, eiti šalia,,0 kartais net ją stumti.

Sitaip keliaudavo automobiliu XIX amžiaus pabaigoje. Galiu prisiekti, kad buvo kaip tik taip.

Reikalas tas, kad kartą tuoj po karo instifufas, kuriame aš dirbau, gavo siuntinj, o tame siunfinyje — automobilis. Lydraštyje rašoma:

„Nenusfebkite, kai geležinkelio plafforma afkeliaus nejprasfas krovinys. Mūs4 gamyklai afifeko frofėjiniai vokiečiy firmos „Stio­ver“ („Stoewer“) jrengimai. Drauge su sfakiėmis gavome ir ar­chyvus, jų tarpe fikrą, patj seniausią, dar praėjusio šimfmečio, tos markės aufomoblij. Mums jo nereikia, neturime kur fodėl nutarėme dovanofi jūsg instituto muziejui“.

Mechanikai  ir automobilių supirkėjai kelis žiemos mėnesius nagrinėjo mašinos „gelmes“

Mechanikai arba automobilių supirkėjai kelis žiemos mėnesius nagrinėjo mašinos „gelmes“, o aš — jnikau j specialią literatūrą (tada ir buvo rasta 1899 metais pagamintos maši­nos instrukcija. Deja, konstruktoriaus pavardės nustatyti nepavyko. Aišku viena, kad nei firmos įkūrėjas Bernardas Stioveris, nei jo sūnus, komercinis firmos direktorius, nebuvo konstruktoriai. Taip pat žinoma, kad „Stioverio“ firmoje dirbo rus4 konstruktorius Borisas Luckis, pirmojo rusiško sunkveži­mio kūrėjas, kurio carinė vyriausybė neparėmė). Vasarą mašina apsuko ratą instituto kieme.

Taip atsirado galimybė savo akimis pamatyti, pačiupinėti ir išbandyti pusės amžiaus (dabar aštuoniasdešimt vieneri4 met4) senumo tikrą auto­mobilj.

„Stioveris“ priklauso automobiliams, kuri4 variklis užpakalyje, paslėptas po sėdyne. Tai palyginti trumpa ir manevringa mašina, bet aukšta, nors vie­nintelis jos vi3riklio cilindras jtaisytas horizontaliai. Kartais automobiliui tyčia suteikdavo paprastą arkli4 ekipažo išvaizdą, siekiant naujovę apsaugoti nuo persekiojimo. O tie persekiojimai automobilist4 gyvenimą nuodijo ne ma­žiau, negu techniniai mašin4 trūkumai.

Koks buvo priešiškumo mašinai šaltinis? Vis9 pirma automobilio priešinin­kai buvo kit4, jau išsivysčiusiy, transporto rūši4 savininkai: vežim4 gamybos pramonininkai ir geležinkeli4 savininkai, ekipaž4 ir dvirači4 fabrikantai, pre­kiaufojai arkliais ir šienu. Neatsitiko ir bažnyčios tarnai, ir „tvarkos saugo­tojai“— valdininkai, policija. Automobilis buvo dar vienas mokslo (ne dievo).

Patiko? Pasidalink

Kada reikia susirūpinti automobilių – variklio matinimo sistema netinkama

Variklio matinimo sistema

Automobiliniam benzinui gauti dažniausiai taikomas terminis ar­ba katalizinis krekingas. Terminiam krekingui sudaromas aukštas slė,gis (4-5 MPa) ir naftos produktai jkaitinami iki 500-6001cC temperatūros; taikant katalizinj krekingą, 4slėgis sumažinamas iki 0,15 MPa. Skylant naftos produktams, gaunamas krekingo benzinas. Jo išei,ga siekia iki 70% pagrindinės žaliavos kiekio.

Kad normaliai degtų variklio cilindruose ir variklis pasiekty rei­kiamą galią, benzinui būtinos tam tikros savybės. Svarbiausios ben­zino savybės yra tankis, specifinė de,gimo šiluma, garumas ir ipo­linkis detonuoti. Be to, benzinas neturi skatinti metalo korozijos ir turi ilgai ištaikyti savo savybes.

Tankiu vadinama ,gramais išreikšta medžiagos 1 cm3 masė. Au­tomobilinių benzing tankis 0,70-0,76 ,g/cm3 (kai temperatūra 20°C).

Specifine degimo šiluma vadinama šiluma, gaunama visiškai su­degus 1 kg degaltį. Automobilinių benzinų specifinė degimo šiluma 44 100-46 200 kJ/kg.

Garumas yra viena iš svarbiausių ,benzino savybiy. Kuo didesnis benzino garumas, tuo lengviau pateidžiamas šaltas variklis, mažiau kondensuojasi benzino ,garai variklio cilindruose, todėl mažiau pra­skiedžiama alyva.

Degalų savybė detonuoti. Variklio cilindruose darbinis mišinys paprastai dega 25-30 m/s greičiu, ir slėgis cilindre didėja ,pataips­niui.

Vartojant prastesnj benziną, perkaitus varikliui arba nustačius per ankstyvą uždegimo momentą, dalies mišinio degimo ,greitis padidėja iki 2000 m/s. Toks degimas, susidarant smūginei bangai, vadinamas detonacija. Taip de,gant darbiniam mišiniui, slėgis tam tikroje cilindro dalyje smarkiai padidėja, girdėti bildesiai, suma­žėja variklio galia, iš slopintuvo eina juodi dūmai. Nuo detonacijos daugiauisia nukenčia alkūninio mechanizmo detalės: gali suirti guo­litį ir kai kurios detalės.

Benzinas ir oktaninis skaičius

Degalų savybė detonuoti sąlygiškai nusakoma oktaniniu skaičiu­mi. Kuo didesnis benzino oktaninis ,skaičius, tuo mažiau jis deto­nuoja. Autbmobilinių benzing oktaninis skaičius būna 66-98. Di­desnio oktaninio skaičiaus benzinas vartojamas aukštesnio suslėgi­mo laipsnio varikliams.

Benzino antidetonacinės savybės pagerinamos antidetonatoriais. Vienas iš dažniausiai vartojamų Šiauliuose antidetonatorių yra etilo skystis. I 1 1 benzino ,pilama iki 1 cm3 etilo skysčio. Kadan,gi etilo skystis yra nuodin,gas, tai nuodingas ir etilintas benzinas. Norint etilintą benziną atskirti nuo neetilinto, etilintas benzinas nudažomas rau­donai oranžine arba mėlynai žalia spalva.

Etilo skystis gerai tirpsta, yra lakus ir skverbiasi pro odą, todėl gali patekti žmo,gaus organizmą ir jj apnuodyti. Todėl griežtai draudžiama etilihtą benziną įsiurbti į žarnelę burna, juo plauti ran­kas ir drabužius, burna prapūsti maitinimo sistemos detales ir vamz­delius. Užpildydamas baką etilintu benzinu, vairuotojas turi steng­tis nejkvėpti jo garų.

Išardyto etilintu benzinu dirbusio variklio detalės keletui va­landų pamerkiamos į žibalo vonią. Odą, ant kurios pateko etilinto benzino, reikia tuojau pat nuplauti žibalu, paskui — karštu vande­niu ir muilu. Drabužius, kuriais buvo vilki.ma dirbant su etilintu benzinu, draudžiama dėvėti namuose. Laikantis visų nurodytų at­sargumo priemonių, benzinas dirbančiam nepakenkia.

Kartais degalų detonacinis degimas neskiriamas nuo savaiminio įsiliepsnojimo arba Isiliepsnojimo dėl aukštos temperatūros. Šiauliuose dar­binis mišinys ,gali įsiliepSnoti anksčiau, negu jj padegs kibirkštis, perkaitus varikliui, taip pat nuo jkaitusių nuodegų arba žvakės elek­trodų. Ir pirrnu, ir antru atveju mišinys dega normaliu greičiu. Jeigu išjungtas variklis dar trumpai dirba, vachnasi, jo cilindruose savai­me įsiliepsnoja darbinis mišinys. Varikliams 3M3-53-12 ir 3HJI-130 vartojamas igeltonos spalvos benzinas A-76.

Šiais visais pastebėjimais pasidalino draugai – automobilių supirkimas Alytuje. Jie puikiai dirba Alytaus apylenkėse.

Patiko? Pasidalink

Variklio karterio vėdinimas – viena iš supirkimo priežasčių

Mes – automobilių supirkėjai Alytuje pastebėjom, kad dažnas atejis būna kodėl automobilį nori parduoti, tai variklio karteris. Dažnai pasitaiko, kad karterį pramušą, o važiuoti reikia. Taisymas šiaip nėra brangus, bet jai automobilis senas tai dažnai automobilių supirkėjai ji nuperka, o vairuotojas nedvejoja ir nori kuo greičiau atsikratyti.

Taigi pradėkime nuo mini aprašymo apie kylančias problemas:

Variklio karteris

Pro tarpelius tarp cilindrų isienelitį ir stūmoklių žiedų į dirbančio variklio karterj patenka degalų gary ir Susikondensavę degalų igarai praskiedžia alyvą. Be to, alyvos kokybę labai prastina deginiai, nės juose visada būna van­dens ,garų ir sieros junginių. į karterj prasiveržiantiems degaly garams ir deginiams pašalinti įrengta karterio vėdinimo sistema.

karteris – viena iš supirkimo priežasčių

Variklio 314,T1-130 karteris vėdinamas priverstinai (32 pav.). Svarus oras variklio karterj patenka pro oro filtrą, jtaisytą ant aly­vos jpylimo atvamzdžio. Iš atvamzdžio oras eina j skirstomųjų krumpliaračių dėžutę ir variklio karterj. Oras išsiurbiamas pro gaudytuvą — jame atskiriamos alyvos dalelės. Paskui pro vožtuvą ir vamzdelį oras įsiurbiamas į centrinę siurbimo vamzdžio dalį.

Kai, varikliui dirbant, droselinė sklendė yra priverta, siurbimo vamzdyje isusidaro didelis praretinimas, todėl vožtuvas pakyla, vir­šutinė laiptuota jo“ dalis leina atvamzdžio skylę, sumažindama kanalo tekamąjj iskerspjūvį. Tai padaryta tam, kad būtų mažiau įsiurbiama pašalinio oro ir variklis galėtų, stabiliai dirbti tuščiąja eiga. Droselinę sklendę atidarius iki ,galo, praretinimas siurbimo vamzdyje sumažėja, ir vožtuvas, veikiamas savo sunkio jėgos, nusi­leidžia, atidarydamas visą kanalo skerspjūvi.

Karbiuratorinio variklio degusis mišinys

Benzinas. Nagrinėjamųjų karbiuratortnių variklių degalai yra benzinas. Tai garūs skysti degalai, gaunami iš naftos. Taikomi du jo gavimo būdai: tiesioginė distiliacija ir krekingas. Tiesio,ginė dis­tiliacija tai naftos kaitinimas ir jos gary kondensavimas specia­lioje kolonoje — rektifikatoriuje. Lengviausia naftos frakcija — ben­zinaš išsiskiria iš naftos, įkaitintos iki 195 °C temperatūros. Gau­tas benzinas sudaro 15% distiliuojamos naftos kiekio. Variklio 3M3-53-12 vėdinimo sistema uždaroji. Dujoms išsiurbti panaudojamas praretinimas siurbimo vamzdyje ir oro filtre. Kai variklio apkrova vidutinė, dujos iš karterio išsiurbiamos į siurbimo vamzdį, apkrovai padidėjus iki didžiausios,— į oro filtrą ir j siur­bimo vamzdį.

Automobilio KaMA3 variklio karterio vėdinimo sistema atviro­ji — dujos neišsiurbiamos. Iš karterio dujos eina pro specialtį al­suoklį — gaudytuvą, itaisytą ant smagračio karterio. Šiame, gaudy­tuve iš karterio dujų atskiriami alyvos lašeliai.

Šaltinis: automobiliu supirkimas Alytuje

Patiko? Pasidalink