Kada reikia susirūpinti automobilių – variklio matinimo sistema netinkama

Variklio matinimo sistema

Automobiliniam benzinui gauti dažniausiai taikomas terminis ar­ba katalizinis krekingas. Terminiam krekingui sudaromas aukštas slė,gis (4-5 MPa) ir naftos produktai jkaitinami iki 500-6001cC temperatūros; taikant katalizinj krekingą, 4slėgis sumažinamas iki 0,15 MPa. Skylant naftos produktams, gaunamas krekingo benzinas. Jo išei,ga siekia iki 70% pagrindinės žaliavos kiekio.

Kad normaliai degtų variklio cilindruose ir variklis pasiekty rei­kiamą galią, benzinui būtinos tam tikros savybės. Svarbiausios ben­zino savybės yra tankis, specifinė de,gimo šiluma, garumas ir ipo­linkis detonuoti. Be to, benzinas neturi skatinti metalo korozijos ir turi ilgai ištaikyti savo savybes.

Tankiu vadinama ,gramais išreikšta medžiagos 1 cm3 masė. Au­tomobilinių benzing tankis 0,70-0,76 ,g/cm3 (kai temperatūra 20°C).

Specifine degimo šiluma vadinama šiluma, gaunama visiškai su­degus 1 kg degaltį. Automobilinių benzinų specifinė degimo šiluma 44 100-46 200 kJ/kg.

Garumas yra viena iš svarbiausių ,benzino savybiy. Kuo didesnis benzino garumas, tuo lengviau pateidžiamas šaltas variklis, mažiau kondensuojasi benzino ,garai variklio cilindruose, todėl mažiau pra­skiedžiama alyva.

Degalų savybė detonuoti. Variklio cilindruose darbinis mišinys paprastai dega 25-30 m/s greičiu, ir slėgis cilindre didėja ,pataips­niui.

Vartojant prastesnj benziną, perkaitus varikliui arba nustačius per ankstyvą uždegimo momentą, dalies mišinio degimo ,greitis padidėja iki 2000 m/s. Toks degimas, susidarant smūginei bangai, vadinamas detonacija. Taip de,gant darbiniam mišiniui, slėgis tam tikroje cilindro dalyje smarkiai padidėja, girdėti bildesiai, suma­žėja variklio galia, iš slopintuvo eina juodi dūmai. Nuo detonacijos daugiauisia nukenčia alkūninio mechanizmo detalės: gali suirti guo­litį ir kai kurios detalės.

Benzinas ir oktaninis skaičius

Degalų savybė detonuoti sąlygiškai nusakoma oktaniniu skaičiu­mi. Kuo didesnis benzino oktaninis ,skaičius, tuo mažiau jis deto­nuoja. Autbmobilinių benzing oktaninis skaičius būna 66-98. Di­desnio oktaninio skaičiaus benzinas vartojamas aukštesnio suslėgi­mo laipsnio varikliams.

Benzino antidetonacinės savybės pagerinamos antidetonatoriais. Vienas iš dažniausiai vartojamų Šiauliuose antidetonatorių yra etilo skystis. I 1 1 benzino ,pilama iki 1 cm3 etilo skysčio. Kadan,gi etilo skystis yra nuodin,gas, tai nuodingas ir etilintas benzinas. Norint etilintą benziną atskirti nuo neetilinto, etilintas benzinas nudažomas rau­donai oranžine arba mėlynai žalia spalva.

Etilo skystis gerai tirpsta, yra lakus ir skverbiasi pro odą, todėl gali patekti žmo,gaus organizmą ir jj apnuodyti. Todėl griežtai draudžiama etilihtą benziną įsiurbti į žarnelę burna, juo plauti ran­kas ir drabužius, burna prapūsti maitinimo sistemos detales ir vamz­delius. Užpildydamas baką etilintu benzinu, vairuotojas turi steng­tis nejkvėpti jo garų.

Išardyto etilintu benzinu dirbusio variklio detalės keletui va­landų pamerkiamos į žibalo vonią. Odą, ant kurios pateko etilinto benzino, reikia tuojau pat nuplauti žibalu, paskui — karštu vande­niu ir muilu. Drabužius, kuriais buvo vilki.ma dirbant su etilintu benzinu, draudžiama dėvėti namuose. Laikantis visų nurodytų at­sargumo priemonių, benzinas dirbančiam nepakenkia.

Kartais degalų detonacinis degimas neskiriamas nuo savaiminio įsiliepsnojimo arba Isiliepsnojimo dėl aukštos temperatūros. Šiauliuose dar­binis mišinys ,gali įsiliepSnoti anksčiau, negu jj padegs kibirkštis, perkaitus varikliui, taip pat nuo jkaitusių nuodegų arba žvakės elek­trodų. Ir pirrnu, ir antru atveju mišinys dega normaliu greičiu. Jeigu išjungtas variklis dar trumpai dirba, vachnasi, jo cilindruose savai­me įsiliepsnoja darbinis mišinys. Varikliams 3M3-53-12 ir 3HJI-130 vartojamas igeltonos spalvos benzinas A-76.

Šiais visais pastebėjimais pasidalino draugai – automobilių supirkimas Alytuje. Jie puikiai dirba Alytaus apylenkėse.

Patiko? Pasidalink