Automobilio degiojo mišinio sudėtis

Su mumis pasidalino savo mintimis automobilių supirkėjai iš Panevėžio. Kokios šiais laikais degios sudėtis, kaip tai įtakoja automobilių darbą.

Degiojo mišinio sudėtis 

Darbo procesas karbiuratorinio variklio cilindruose labai trumpas: alkūniniam velenui sukantis 2000 min-1 dažniu, kiekvienas taktas cilindre užtrunka 0,015 s. Skysti degalai dega palyginti iš lėto, o cilindre jie turi sudegti ,greičiau, negu jvyksta vienas taktas. 25-30 m/s greičiu gali degti tik smulkiais laš,eliais suskaidyti ir paversti garais degalai. Todėl degalai išpurš­kiami, išgarinami ir, kad greitai sudegtų, gerai sumaišomi su rei­kiamu kiekiu oro.

Degalai visiškai sudega tik tada, kai ore, su kuriuo jie sumaišo­mi, yra ,pakankamai deguonies. Kai oro trūksta, sudega ne visi de­galai, o kai jo per daug— degalai sudega visi, bet panaudojamas ne visas oro deguonis.

1 kg benzino sudeginti reikia apie 15 k,g oro. Tokios sudėties benzino ir oro mišinys vadinamas normaliu. Tačiau, išlaikant ben­zino ir oro santykj 1 : 15, sude;ga ne visas benzinas — dalis jo pra­randama.

Pasak automobilių supirkėjų benzinas visiškai sudega, kai jo ir oro santykis 1 : 17 arba 1 : 18. Toks mišinys vadinamas paliesintu. Dėl oro pertekliaus yra ma­žesnė tokio mišinio degimo šiluma, mažesnis degimo greitis ir va­riklio galia.

Variklio galia esti didžiausia, kai yra didžiausias degimo ,greitis, t. y. kai benzino ir oro santykis mišinyje 1 : 13. Toks mišinys vadi­namas pariebintu. Tada sudega ne visas mišinio bėnzinas, variklis dirba ne taip ekonomiškai, bet pasiekia didžiausią galią. Tokio pariebinto mišinio galima rasti Panevėžyje. Panavėžio vairuotojai tokį mišinį labai pamėgo

Benzino oro tankis

Kai benzino ir oro santykis mažesnis kaip 1 : 13, labai sumažėja de,gimo greitis, variklio ekonomiškumas ir galia. Tokios sudėties degusis mišinys vadinamas riebiu. Benzino ir oro santykj mišinyje padarius didesnj kaip 1 : 18, labai sumažėja degimo ,greitis, variklio galia ir jis dirba neekonomiškai. Tokios sudėties mišinys vadinamas liesu., Mišinys, kuriame 1 kg benzino tenka mažiau kaip 6 kg arba daugiau kai,p 20 kg oro, cilindruose nedega.

Skiriami penki svarbiausi variklio darbo režimai: šalto variklio paleidimas, tuščioji eiga (mažas alkūninio veleno sukimosi dažnis), variklio apkrova vidutinė, variklio apkrova didžiausia, stai,giai di­dinama apkrova arba alkūninio veleno sukimosi dažnis. Pasikeitus darbo režimui, turi pasikeisti ir sudaromo degiojo mišinio sudėtis.

Nepalankiausios sąlygos mišiniui sudaryti esti paleidžiant šaltą variklis šaltas, didžioji dalis benzino gary susikondensuoja ant cilindry sienelių ir siurbimo vamzdyje, nedidelis oro ;greitis, nes alkūninis velenas suka,si mažu dažniu. Kad šaltas variklis pradėtų dirbti, mišinys turi būti. riebus, nes reikia kompensuoti tą dalj ben­zino garų, kurie susikondensuoja ant šalty cilindrų sienelių.

Alkūniniam velenui sukantis mažu dažniu tuščigia eiga, cilind­ruose lieka daug neišstumtų Taigi j cilindrus turi būti tie­kiama nedaug, bet pariebinto mišinio.

Kai apkrova vidutinė, variklis veikia ne visa galia, todėl taupomi degalai ir j cilindrus tiekiamas paliesintas mišinys, t. y. mišinys, kurio sude,ga visas benzinas.

Automobilių supirkimas Panevėžyje

Patiko? Pasidalink