Variklio karterio vėdinimas – viena iš supirkimo priežasčių

Mes – automobilių supirkėjai Alytuje pastebėjom, kad dažnas atejis būna kodėl automobilį nori parduoti, tai variklio karteris. Dažnai pasitaiko, kad karterį pramušą, o važiuoti reikia. Taisymas šiaip nėra brangus, bet jai automobilis senas tai dažnai automobilių supirkėjai ji nuperka, o vairuotojas nedvejoja ir nori kuo greičiau atsikratyti.

Taigi pradėkime nuo mini aprašymo apie kylančias problemas:

Variklio karteris

Pro tarpelius tarp cilindrų isienelitį ir stūmoklių žiedų į dirbančio variklio karterj patenka degalų gary ir Susikondensavę degalų igarai praskiedžia alyvą. Be to, alyvos kokybę labai prastina deginiai, nės juose visada būna van­dens ,garų ir sieros junginių. į karterj prasiveržiantiems degaly garams ir deginiams pašalinti įrengta karterio vėdinimo sistema.

karteris – viena iš supirkimo priežasčių

Variklio 314,T1-130 karteris vėdinamas priverstinai (32 pav.). Svarus oras variklio karterj patenka pro oro filtrą, jtaisytą ant aly­vos jpylimo atvamzdžio. Iš atvamzdžio oras eina j skirstomųjų krumpliaračių dėžutę ir variklio karterj. Oras išsiurbiamas pro gaudytuvą — jame atskiriamos alyvos dalelės. Paskui pro vožtuvą ir vamzdelį oras įsiurbiamas į centrinę siurbimo vamzdžio dalį.

Kai, varikliui dirbant, droselinė sklendė yra priverta, siurbimo vamzdyje isusidaro didelis praretinimas, todėl vožtuvas pakyla, vir­šutinė laiptuota jo“ dalis leina atvamzdžio skylę, sumažindama kanalo tekamąjj iskerspjūvį. Tai padaryta tam, kad būtų mažiau įsiurbiama pašalinio oro ir variklis galėtų, stabiliai dirbti tuščiąja eiga. Droselinę sklendę atidarius iki ,galo, praretinimas siurbimo vamzdyje sumažėja, ir vožtuvas, veikiamas savo sunkio jėgos, nusi­leidžia, atidarydamas visą kanalo skerspjūvi.

Karbiuratorinio variklio degusis mišinys

Benzinas. Nagrinėjamųjų karbiuratortnių variklių degalai yra benzinas. Tai garūs skysti degalai, gaunami iš naftos. Taikomi du jo gavimo būdai: tiesioginė distiliacija ir krekingas. Tiesio,ginė dis­tiliacija tai naftos kaitinimas ir jos gary kondensavimas specia­lioje kolonoje — rektifikatoriuje. Lengviausia naftos frakcija — ben­zinaš išsiskiria iš naftos, įkaitintos iki 195 °C temperatūros. Gau­tas benzinas sudaro 15% distiliuojamos naftos kiekio. Variklio 3M3-53-12 vėdinimo sistema uždaroji. Dujoms išsiurbti panaudojamas praretinimas siurbimo vamzdyje ir oro filtre. Kai variklio apkrova vidutinė, dujos iš karterio išsiurbiamos į siurbimo vamzdį, apkrovai padidėjus iki didžiausios,— į oro filtrą ir j siur­bimo vamzdį.

Automobilio KaMA3 variklio karterio vėdinimo sistema atviro­ji — dujos neišsiurbiamos. Iš karterio dujos eina pro specialtį al­suoklį — gaudytuvą, itaisytą ant smagračio karterio. Šiame, gaudy­tuve iš karterio dujų atskiriami alyvos lašeliai.

Šaltinis: automobiliu supirkimas Alytuje

Patiko? Pasidalink